Organisaties met betrokken personeel en een goed werkklimaat presteren financieel bijna vijf keer zo goed als organisaties die deze zaken niet op orde hebben.

De klanttevredenheid van die organisaties is 54% hoger dan organisaties met weinig betrokken personeel. Iedere 10% verhoging van het betrokkenheidsniveau resulteert in 2% stijging van de bedrijfsresultaten. Cijfers die spreken.

Weet u hoe betrokken uw medewerkers zijn? Heeft u een overzicht van de gehele organisatie, afdelingen en teams? Door uw medewerkers om hun mening te vragen, laat u merken dat u hen serieus neemt en waardeert. Uw medewerkers beschikken over waardevolle informatie, creƫer de mogelijkheid om deze te delen. Dit werkt op zichzelf al motiverend, ondertussen weet u precies hoe u de organisatie kunt verbeteren.

iMa werkt met medewerkers onderzoeken vanuit het INK-model (EFQM). Dit model is erkend als ā€œhet modelā€ gericht op kwaliteit & verbeteringsprocessen. In dit model worden de aspecten leiderschap, management van medewerkers, strategie en beleid, management van middelen en de processen als de belangrijkste drivers gezien voor de resultaten. EeĢn van die resultaten is de medewerker betrokkenheid/tevredenheid.

Organisaties met een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO):

Betrokken personeel

Organisaties met betrokken personeel en een goed werkklimaat presteren financieel bijna vijf keer zo goed.

Klanttevredenheid

De klanttevredenheid van organisaties met betrokken personeel ligt gemiddeld 54% hoger.

Betrokkenheidsniveau

Iedere 10% verhoging van het betrokkenheidsniveau resulteert in 2% stijging van de bedrijfsresultaten.

Werkwijze

Elke organisatie is maatwerk en elk project is uniek. Zo kan de vorm, de inhoud, de manier van vragen stellen, de rapportage, etc. elke keer anders zijn. Het belangrijkste is dat gekeken wordt naar de toepassingsmogelijkheden en mogelijke vervolgstappen van het onderzoek. Zo kijken wij vaak niet alleen naar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), maar trekken wij het graag breder naar een compleet medewerker onderzoek.

Voorbereidingsfase

Hierbij zal de inhoud van het onderzoek vorm worden gegeven. Een duidelijk doel en richting is zeer belangrijk voor een succesvol onderzoek. Er zal ook een projectplan opgesteld worden. Daarnaast treft u ook de nodige voorbereidingen en zal er aandacht gegeven worden aan het creƫren van draagvlak binnen de organisatie.

Uitvoering

De uitvoering van het onderzoek staat hierbij centraal. Door ons gedegen uitvoeringsproces kunnen wij een hoge participatiegraad realiseren (tot wel 97%!). Door de inzet van de projectplanner kunt u terwijl u het proces volgt via ons online dashboard even achterover leunen.

Afronding & Monitoring

We gaan alle gegevens bundelen en maken de uitkomsten grafisch overzichtelijk en helder. De resultaten zijn klaar voor presentatie. Hierna worden de resultaten gezamenlijk geanalyseerd en krijgt u advies en handvaten voor organisatieontwikkeling.

iMa draagt bij aan het verkrijgen van een geweldig inzicht in de medewerker.

Medewerkers begrijpen en weten wat er speelt, vraagt om een goede analyse en het inzichtelijk maken van de achterliggende meningen. Om hiertoe te komen, helpen we graag een handje. Vraag nu vrijblijvend een offerte voor een medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) of een compleet medewerker onderzoek aan.

Vraag vrijblijvend een offerte aan.  Mogelijke onderwerpen

  Tevredenheid

  Een belangrijk begrip binnen medewerkersonderzoek is tevredenheid. Tevredenheid geeft u een beeld hoe uw medewerkers de organisatie en hun werk en werkomgeving waarderen. Het is de algemene maatstaf voor het welbevinden van medewerkers binnen uw organisatie.

   

  Tevredenheid is afhankelijk van allerlei aspecten van het werk zelf (taken, afwisseling, planning, werkdruk, etc.), maar ook van de werkomgeving (werkplek, collegaā€™s, klanten etc.). Door die aspecten onafhankelijk van elkaar te meten wordt duidelijk waar kansen voor verbetering van tevredenheid en werkplezier liggen.

   

  Dit wil trouwens niet zeggen dat een tevreden medewerker ook goed presteert. Tevredenheid is een mooie randvoorwaarde, maar u kunt zich voorstellen dat voor uitstekende prestaties meer dan alleen tevredenheid belangrijk is. Onderzoek wijst uit dat naast tevredenheid en een uitdagende resultaatgerichte werkomgeving in combinatie met een gemotiveerde betrokken en geƫngageerde medewerker tot uitstekende prestaties zal leiden. Dat klinkt ingewikkelder dan het is. Waar het op neer komt is dat talentvolle medewerkers optimaal kunnen presteren wanneer u zorgt voor uitdagend werk in een prettige omgeving. Voorwaarde daarvoor is dat u meet wat uw medewerkers van de organisatie vragen, zo kunt u de juiste sturing of prikkels geven en talent laten bloeien.

  Betrokkenheid

  Een betrokken medewerker voelt zich verbonden met de organisatie en is geĆÆnspireerd om zich iedere dag opnieuw in te zetten voor de organisatiedoelen.

   

  Het is bewezen dat een hoge betrokkenheid bijdraagt aan de motivatie en prestaties van medewerkers. Betrokkenheid en een voorspeller van verloop. Om deze redenen is het meten van betrokkenheid van medewerkers nog meer dan tevredenheid een belangrijk onderdeel van ons medewerkersonderzoek.

   

  Er zijn werkgevers die sceptisch zijn over pogingen om betrokkenheid te vergroten en vragen zich wat zoiets onder de streep oplevert. Onderzoeksresultaten wijzen keer op keer uit dat betrokkenheid een belangrijke voorspeller is van medewerkersprestaties. Door betrokkenheid te vergroten heeft u indirect invloed op het bedrijfsresultaat. Het is een feit dat de mogelijkheid voor directe participatie, bijvoorbeeld door middel van medewerkersonderzoek, zorgt voor hogere betrokkenheid van medewerkers. Een grotere betrokkenheid verhoogt arbeidsprestaties en zorgt voor lager verloop en minder verzuim.

  Motivatie & Engagement

  Gemotiveerde werknemers hebben een grote invloed op de sfeer en productiviteit van uw organisatie. Door motivatie te meten, bijvoorbeeld op afdelingsniveau of teamniveau, wordt inzichtelijk waar en waarom medewerkers een oppepper kunnen gebruiken.

   

  Voortbordurend op betrokkenheid zegt engagement ook iets over of medewerkers daadwerkelijk dat extra stapje zetten voor het behalen van resultaten. Je zou kunnen stellen dat geƫngageerde medewerkers er, binnen hun mogelijkheden en capaciteiten, alles aan doen om hun organisatie succesvol te laten zijn.

   

  Voorwaarde voor betrokken en geƫngageerde werknemers is dat u ze de kans geeft dat extra stapje te zetten, of nog beter ze stimuleert die stap te nemen. Luisteren, het geven van aandacht en een open houding is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Hiermee geeft u uw medewerkers energie en draagt zorgt u voor bevlogenheid op de werkvloer.

  Vitaliteit, Inzetbaarheid & Verzuimbestendigheid

  Vitaliteit is momenteel in veel organisaties een belangrijk punt van aandacht. Men is zich ervan bewust dat er op (korte) termijn een vergrijzing van hun personeelsbestand zal ontstaan. Door vroege signalering van problemen die daarmee gepaard gaan kunt u preventief ingrijpen en duurzame inzetbaarheid bewaken.

   

  Vaak zijn de verzuim cijfers wel bekend maar de oorzaken van verzuim slechts zeer algemeen in beeld gebracht. Daardoor is de achterliggende oorzaak onduidelijk. Medewerkersonderzoek signaleert de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van verzuim zodat er preventief actie ondernomen kan worden. Medewerkersonderzoek vormt daarmee dus ook een kwalitatieve aanvulling op uw verzuimcijfers. Hierdoor is bijvoorbeeld ook mogelijk om een plan van aanpak op te stellen die gericht ingaat op achterliggende oorzaken die verantwoordelijk zijn verzuim. U kunt hiermee doelbewust werken aan de zere plekken.

  Loyaliteit & Verloopbestendigheid

  U bent zich inmiddels bewust van het feit dat er de komende jaren een grote krapte zal ontstaan op de arbeidsmarkt. Om die reden is het belangrijk om nu al te investeren in het behouden van uw talenten. Bent u op de goede weg of zult u extra acties moeten ondernemen om groei en continuĆÆteit te kunnen waarborgen? Door loyaliteit van medewerkers meetbaar te maken weet u waar u staat en waar u aan kunt werken.

   

  Natuurlijk hoeft enig verloop niet verkeerd te zijn voor een organisatie, maar wanneer u kijkt naar de kosten van verloop en het verlies van talent is aandacht besteden aan het creƫren van loyaliteit een belangrijke taak voor organisaties. Medewerkersonderzoek is onderdeel van het totaalpakket aan instrumenten waarmee u medewerkers kunt binden en boeien tijdens hun loopbaan. Om dat te kunnen doen is belangrijk in kaart te brengen wat verschillende groepen medewerkers drijft en motiveert om deel uit te maken van de organisatie.

  Prestaties, Efficiƫntie, Effectiviteit, Klantgerichtheid & Productiviteit

  Een belangrijk voordeel van medewerkersonderzoek is dat u de sterke en zwakke punten van uw organisatie meetbaar maakt. Door de focus te verleggen van de financiƫle cijfers (de uitkomsten) naar hoe het resultaat tot stand komt (de medewerkers en het proces) kunt u gericht sturen op verbetering.

   

  Om bijvoorbeeld effectief en efficiƫnt te kunnen werken moeten medewerkers ook weten wat er van ze verwacht wordt. Daarom is het belangrijk dat de doelen en prioriteiten van de organisatie, afdelingen, functies en projecten helder zijn.

   

  Door het stellen van de juiste vragen wordt duidelijk of medewerkers effectief kunnen (samen)werken en hun taken efficiƫnt kunnen uitvoeren. Er kunnen bijvoorbeeld allerlei storende factoren aanwezig zijn die prestaties verminderen zoals een gebrek aan feedback, verouderde software en onduidelijke werkprocessen of gebrekkige communicatie.

   

  Vanuit het medewerkersonderzoek kunt u indirect de huidige prestaties en het prestatiepotentieel herleiden. Signalering is de eerste stap naar verbetering.

  Leiderschap

  Het tonen van leiderschap en sturing die zich aanpast naar de vraag en behoefte van medewerkers blijkt in veel organisaties bij te dragen aan het verhogen van prestaties.

   

  Het is duidelijk dat het rendement van medewerkers is voor een deel afhankelijk is van of leidinggevenden die in staat zijn om de juiste prikkels te geven. Wanneer leidinggevenden in staat zijn te switchen tussen rollen als coach, motivator of inspirator kan dat voordelen hebben. Het gedrag van de leidinggevende speelt een cruciale rol bij het creƫren van een werkomgeving waar plezier, betrokkenheid en prestaties samenkomen.

   

  Door uw medewerkers specifiek naar de toepassing van verschillende leiderschapstijlen door uw leidinggevenden te vragen krijgt u een goede indicatie of deze als prestatieverbeterend worden ervaren. Op die manier kunt u bepalen wat in uw organisatie de invloed is van leiderschap op de motivatie en betrokkenheid van medewerkers.

  Sociale innovatie & Medewerkers onderzoek

  Een betrekkelijk nieuw concept binnen medewerkersonderzoek is sociale innovatie. Het bedenken en toepassen van nieuwe vormen van (samen)werken binnen uw organisatie staat hierbij centraal.

   

  Het hoofddoel van sociale innovatie is in wezen niets anders dan medewerkers actief betrekken bij het ontwikkelen van uw organisatie. Dit is ook een belangrijk doel van medewerkersonderzoek. Sociale innovatie is echter een organisatiebreed beleid waarbij de bewuste keuze gemaakt is om medewerkers mee te laten denken over de ontwikkeling van de organisatie.

  Medewerkersonderzoek speelt daarbij de rol van een praktisch instrument om tot innovatie en organisatieverbetering te komen. Hierbij is niet alleen het gezamenlijk signaleren maar ook bij het zoeken, bedenken en implementeren van verbeteringen belangrijk.

   

  We spreken van sociale innovatie wanneer u naast zelf met de top van uw organisatie aan de slag te gaan de gehele organisatie betrekt bij het maken van verbeteringen. Ontwikkelingen als bijvoorbeeld het nieuwe werken biedt veel kansen maar vragen ook om veel flexibiliteit van de bijvoorbeeld leidinggevenden. Met medewerkersonderzoek krijgt u grip op verandering binnen de organisatie. U maakt effecten van verandering meetbaar waardoor u weet of u op de juiste weg zit of dat het nodig is om in te grijpen.

  Mogelijke vormen

  Digitaal

  De meest voor de hand liggende, snelste en effectiefste manier is de digitale methode. Reden voor veel organisaties om voor deze vorm te kiezen. Vaak is implementatietijd of de intensiviteit van de belasting op de organisatie een relevante afweging voor de vorm.

  De goede vergelijkbaarheid, rapportage mogelijkheden en specifieke targeting zijn nog eens extra redenen om voor een digitale methode te kiezen.

  Binnen de digitale methode zijn tal van vormen weer te onderscheiden (thermometer methode, pulse onderzoek, continu onderzoek, etc.). Daarnaast kan elke gewenste huisstijl of vorm aangeboden worden. Ook is ons platform device onafhankelijk (ipad, telefoon, laptop, etc.) waardoor het op elk moment ingevuld kan worden.

  Digitale Meetpunten

  Een unieke methode is, afhankelijk van het type organisatie, om op verschillende plekken of juist Ć©Ć©n centrale plek een ‘meetpunt’ te plaatsen. Hierin kunnen dan geregeld diverse onderwerpen onderzocht worden en wordt er op een interactieve manier dialoog met de medewerkers gezocht. Mogelijke locaties zijn bijvoorbeeld de kantine of in- en uitklok plekken, etc.

  Diepte interviews

  Het kan zijn dat een vaste vragenlijst niet past bij het type organisatie of de fase waarin het verkeerd. Een volledig digitaal onderzoek schept verplichtingen en soms is er de wens om ook een bredere indruk te krijgen van de dieperliggende emoties en redenen van medewerkers. Hiervoor kan er voor de vorm van diepte interviews gekozen worden. Deze kunnen worden uitgevoerd door onze mensen of na zorgvuldige instructie door de eigen organisatie.

  Projectgroepen

  Andere organisaties wensen juist een meer interactieve dynamiek met een complete groep en willen verbeterpunten een gezamenlijke verantwoordelijkheid geven. Hiervoor kan gekozen worden voor het werken met diverse (project)groepen. Deze interactieve sessies worden door een onafhankelijke voorzitter geleid in zijn beste vorm. Hierdoor kunnen alle punten aan de orde komen en zullen meer medewerkers de vrijheid voelen om input te leveren. Een bekende vorm is bijvoorbeeld een brown paper sessie, maar hier kunnen ook andere invullingen voor opgezet worden.

  eNPS

  Een alternatieve en minimale belastende vorm is middels het continu meten van de eNPS in de organisatie. Dit kan in diverse vormen en moment ingebouwd worden. Het kan zowel een onderdeel zijn in een compleet medewerker onderzoek, maar ook prima seperaat gemeten worden. Doormiddel van een trendlijn kan de ’temperatuur’ van de organisatie continu gemeten worden.

  Wat levert het u als organisatie op?

  Inzicht in prestaties

  Het kan zijn dat de samenwerking beter kan, dat er niet efficient gewerkt wordt of dat de werksfeer op een bepaalde afdeling slecht is. Door deze zaken meetbaar te maken heeft u een concreet startpunt voor verbetering in handen. U krijgt inzicht in hoe uw medewerkers functioneren en ziet in een oogopslag waar binnen de organisatie de prestaties verhoogd kunnen worden.

  Motivatieboost onder medewerkers

  De betrokkenheid zal verhoogd worden wanneer u medewerkers de kans geeft mee te denken over de organisatie en hun feedback serieus neemt. Alleen al door het houden van medewerkersonderzoek zult u uw medewerkers dus een motivatieboost geven.

  Concrete verbeterpunten

  Na afloop van het onderzoek heeft u concrete verbeterpunten zodat u gericht verbeteringen kunt doorvoeren. U krijgt dus praktische resultaten waar u direct mee aan de slag kunt!

  Zorgeloos onderzoekstraject

  Wij nemen het onderzoek zoveel mogelijk voor u uit handen. Zo bent u wel betrokken bij het onderzoek maar komt u niet in de knel met uw eigen planning, wel zo prettig.

  Besparing: Kans om verzuim en verloop te voorkomen

  Het is bewezen dat betrokken en gemotiveerde medewerkers minder verzuimen en minder snel geneigd zijn een organisatie te verlaten. Door aan de hand van de resultaten uw onderzoek kunt u de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie verhogen en zo forse besparingen op uw verzuim en verloopkosten maken. U zet zich in voor behoud van uw talenten.

  Inzicht in de effecten van uw beleid

  U krijgt inzicht in hoe organisatie- en/of HR beleid door uw medewerkers wordt ervaren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw beleid in delen van de organisatie goed valt en in andere minder. Zo kunt u wanneer dat nodig is bijsturen op de juiste plek.

  Een professionele partner, projectleider en adviseur

  We stemmen het onderzoek samen met u af, gaan projectmatig te werk en we adviseren waar nodig. Op die manier heeft het onderzoek een optimaal effect. U kunt op ons rekenen.

  Start vandaag nog met medewerker onderzoek(en) en vraag een gratis demo aan.