HR harde data

Compleet inzicht in essentiele harde data in Ć©Ć©n overzichtelijk dashboard? Compleet met ondersteuning en analyse.

Omzet per FTE

Omzet, gedeeld door het aantal FTE. Totaal is inclusief flexibele arbeidskrachten, consultants, interim, etc.

ROI Arbeidsvoorwaarden.

Over perioden vaststellen of toe- en afname kosten arbeidsvoorwaarden heeft geleid tot fluctuatie in de winst per FTE.

Span of control

Deze cijfers worden vooral gebruikt voor vergelijking tussen afdelingen c.q. gelijksoortige organisaties (benchmark).

Organisatie en bedrijfsvoering

Door een koppeling te maken met financiƫle cijfers en de personeelsbezetting wordt inzichtelijk gemaakt of meer of minder personeelsleden ook geleid hebben tot hogere of lagere financiƫle resultaten. Dat spitst zich toe op omzet en kosten, maar ook op de winst voor belasting.

Gratis boekje 200 HR Metrics

Instroompercentage

Berekeningen die kunnen dienen om evenwichtigheid op te sporen en nader onderzoek te doen naar de oorzaken c.q. verklaringen van relevante verschillen.

Gemiddelde duur dienstverband

Overall of specifiek in kaart brengen hoeveel doorstroom er is in de organisatie. Door de opstelling kan ook inzicht verkregen worden in dienstjaren per functie, etc.

Promotiepercentage

Het aantal medewerkers dat binnen een vastgestelde periode promotie heeft gemaakt, gedeeld door het aantal medewerkers maal 100.

ContinuĆÆteit en ontwikkeling

Elke organisatie heeft er belang bij dat kennis en vaardigheden in een organisatie blijven c.q. verder ontwikkelen. Dit geldt ook voor de contacten die interne en extern zorgen voor continuĆÆteit.

Gratis boekje 200 HR Metrics

Arbeidskosten per FTE

Gemiddelde salariskosten en secundaire arbeidsvoorwaarden per FTE.

Verloren werkdagen per FTE

Gemiddeld aantal gemiste werkdagen door verzuim of buitengewoon verlof per FTE.

High performer compa-ratio

Evaluatie van gemiddelde salarishoogte in verhouding met vooraf gedefinieerd middelpunt salarisrange in de organisatie.

Beloning en arbeidsvoorwaarden

Inzicht in de omvang van de bestede loonkosten die gemaakt zijn om omzet te behalen. Welke effectiviteit, besparingsmogelijkheden of kansen liggen er op basis van de de gedifferentieerde inzichten.

Gratis boekje 200 HR Metrics

Percentage totaal contacten 'eerste contact' opgelost.

Percentage van alle contactopnamesĀ  met HR Service center die tijdens eerste contact opgelost werden gedurende vastgestelde periode.

Total headcount HR ratio

Totaal aantal werknemers inclusief oproepkrachten, uitzendkrachten, etc. dat ondersteund wordt per HR medewerker.

HR kosten als percentage omzet.

Direct en indirecte HR kosten op omzet (vs. HR begroting en HR in de lijn, etc.).

HR Staf en structuur

Inzicht in de kosten en bijdrage van HR op de organisatie is een cruciaal inzicht van beoordeling van de eigen HR organisatie. Daarnaast kan het bijdragen om extra budget vrij te maken voor relevante HR speerpunten.

Gratis boekje 200 HR Metrics

Recruitment percentage

Aantal geworven werknemers, zowel intern als extern, als percentage van het totale personeelsbestand.

Gemiddelde looptijd vacature in dagen

Aantal kalenderdagen tussen besluit tot uitzetten vacature en eerste werkdag nieuwe medewerker.

Kosten indiensttreding nieuwe medewerker

Gemiddelde kosten per geworven medewerker besteed aan indiensttreding nieuwe medewerker van extern.

Werving en selectie

Inzicht in de kosten, aantallen en prestaties van de werving en selectie geven essentiƫle stuurinformatie op de prestaties binnen het W&S terrein.

Gratis boekje 200 HR Metrics

0 +

HR Kengetallen om het effect van personeel in kaart te brengen, te analyseren en vooral te verbeteren.

0 %

Slechts 42% van de organisaties houdt zich in enige mate bezig met harde HR Metrics.

0 x

Volwassen organisaties nemen vaker besluiten op basis van people analytics.

iMa heeft als doel om alle relevante data structureel, real-time en grafisch weer te geven als bruikbare HR data.

HR Metrics dienen verschillende doelen. Zoals het verschaffen van systematisch inzicht over de totale situatie of een deelterrein. Ook zorgen ze voor een betere beoordelingsmogelijkheid van de personele financiƫle of economische situatie op een bepaald moment. Als laatste zijn ze cruciaal voor het herkennen van signalen die wijzen op vorderingen of te verbeteren aspecten. Daarbij zijn diverse kengetallen te onderscheiden, zoals: absolute kengetallen en relatieve kengetallen.
Koppelen met systemen

Organisaties die o.a. met ons werken aan het inzichtelijk maken van HR kengetallen

Gratis boekje 200 HR Metrics